Zpracování osobních údajů

Firma

Michaela Šteyerová
sídlem Mokré Lazce, Jubilejní 342, PSČ 747 62
IČO 01976320
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy Č. j. MMOP 71158/2018

1. Úvod

 1. Tento dokument vyhotovila Firma Michaela Šteyerová. (dále jen „Firma“) jakožto správce osobních údajů za účelem splnění povinností dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se Firmou.
 2. Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen „kupující“)u Firmy, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje Firmy zpracovává v pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu k Firmě. Firma je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2. Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnosti

 1. Firma zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:
  1. jméno, příjmení, titul;
  2. e-mailová adresa
  3. telefonní číslo
  4. číslo bankovního účtu;
  5. místo podnikání / adresa bydliště;
  6. IČ, DIČ;
 2. Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na Firmu jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže Firma plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.
 3. Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou Firmou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinností, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou Firmou zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.
 4. Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je Firma oprávněna zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.
 5. Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je Firma povinna předat orgánům státní správy v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem. Osobní údaje kupujícího nepředává Firma do žádných třetích zemí mimo EU.

3. Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

 1. Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, abychom byli informování o nabídkách či službách, které poskytuje Firma, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.
 3. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o informace tohoto typu, může kontaktovat Firmu a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.
 4. Pro usnadnění orientace a pohybu kupujícího na webových stránkách Firmy, se využívá ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda již kupující ze svého počítače navštívil stránky Firmy. Identifikuje se pouze cookies na počítači kupujícího. Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů Firmou

 1. Firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.
 2. Firma zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

5. Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

 1. Kupující má právo požadovat na Firmě, aby mu poskytla přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Firmou jeho osobní údaje.
 2. V případě, že kupující domnívá, že Firma jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na Firmě požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Firma nepřesné osobní údaje kupujícího, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.
 3. Kupující je oprávněn požadovat na Firmě výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy kupující vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
 4. Kupující je oprávněn požadovat na Firmě omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Firma mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo Firma osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. V případě, že Firma zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Firma je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami kupujícího.
 6. V případě podezření, že Firma zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: info@crus.cz. Nevyhoví-li Firma některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. Externí systémy

 1. Naše webové stránky využívají technologii retargetingu externích reklamních systémů. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto služeb.